Bio: Sam Melvin

#NationalBoyfriendDay *Husband Edition